Om Abridge

Naturliga affärer i varje kontakt mellan kund och tekniker

Vårt fokus är kontakter mellan människor som leder till affärer och samarbeten.

Vi anser att alla anställda på företaget är delaktiga i kunddialogen för framtida affärer. Därför vill vi göra dina medarbetare till spontana affärsmän och merförsäljare. I slutändan är det ändå våra kunder som ser till att företaget lever vidare.

Vision

Vår vision är att tillsammans med våra kunder etablera lönsamma tjänsteaffärer.

Affärsidé

Affärsidén är att hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma via sin leverans av tjänster genom ett bättre systemstöd, tydligare processer och ökade säljkunskaper.

Vårt mål

Att öka våra kunders konkurrens-kraft och lönsamhet via sitt erbjudande av tjänster i kombination med befintliga produkter. Kombinationen skapar ytterligare ett erbjudande till marknaden. På så sätt bygger vi stabila, långsiktiga relationer för alla parter.

Vårt fokus – fortsättning

Tjänsteproduktion är ett område där kontakt mellan människor är en viktig ingrediens. En stark relation i en tjänsteleverans är något man förtjänar inte något som du kan köpa. För en stark relation mellan företag måste båda parter tycka att det finns en relation. Vidare måste det finnas bindningar (obs! plural) mellan parterna.

  • En positiv relation mellan företagets säljare och kundens inköpare kallar inte vi för en stabil relation.
  • Det krävs fler bindningar. Många personer på företaget påverkar relationen men vissa gör det i större utsträckning än andra.
  • En grupp som med rätt förutsättningar skapar många positiva bindningar till kunden är personal inom service och eftermarknad.

Vi vet att här finns en outnyttjad potential som starkt kan bidrar till er framtida utveckling. Vi vill få er att öka fokus på tjänster och försäljning av dessa. Det skapar möjlighet att differentiera företaget ytterligare och samtidigt stärka kundrelationerna. Kom ihåg att relationen är något man förtjänar så ta vara på den potential som ni redan har. Med vårt metodiska arbetssätt skapar vi tillsammans en fokusering på tjänsteerbjudandet för att etablera och upprätthålla kundrelationer som är konjunkturoberoende.

Vi jobbar bara med väl etablerade metoder i vårt mål för starkare kundrelationer.

  • Nivåmodellen för arbete med förändringsprocesser
  • SPIN® för utveckling av kundorganisationer i affärsmannaskap
  • PENG när det gäller investeringar i systemstöd

Tycker du som vi och vill veta hur vi gör vill vi gärna få kontakt med dig.

Våra värderingar

Framgångsrika företag vet att om de levererar ett högt kundvärde så får de också ett högt ägarvärde. Det omvända fungerar inte.

Vi anser att ett gott företagande klarar både den ekonomiska rationaliteten, det mänskliga perspektivet och företagets roll som en del i samhället. Vi har investerat både tid, kraft och pengar på att lära oss att bli goda företagare. Företag skall tjäna pengar på både sina produkter och sina tjänster. Verksamhetsutveckling måste alltid genomföras så att personer, processer och information samspelar. Det räcker inte att jobba med antingen eller, man måste se, erkänna och hantera helheten och samspelet. Abridge är aktiv medlem i bland annat Företagarna och Connect.

Historik

Abridge grundades april 2001 med en vision att sunda affärer är det enda som långsiktigt ger företag kraft att överleva.

Vi identifierade att många verksamheter fallerade på grund av att försäljning inte har varit ett prioriterat område, samtidigt som man hade vant sig vid att finansiering av verksamheten kom bakifrån istället för att genereras av kunder. Under åren har vi jobbat med att utveckla affärsmannaskap i såväl inköps-som serviceorganisationer, och sett den hävstång som det gett våra kunder. Våra uppdrag har visat oss att i ett lönsamt företag är det inte bara säljande personal som skapar affärsmöjligheter. Även andra grupper måste identifiera situationer där det behövs en säljande insats. Vi har lång erfarenhet när det gäller affärsutveckling av produkter via olika kanaler. Såväl när det gäller tjänster som varor, eller en kombination av de båda. Vi har med framgång hanterat upphandling, implementation, marknadsföring och försäljning av stödsystem för processer som inköp, ekonomi, projekt, säljstöd, service och kundstöd. Oftast arbetar vi i projektform på uppdrag av företagsledningen. Genomförandet av projekten sker alltid mitt i verksamheten, tillsammans med företagets medarbetare. Vi agerar som katalysator i förändringen för att våra kunder ska nå full effekt i sin verksamhet. Vi ser till att processen genomförs med hjälp av kundens egna resurser. En förutsättning för att projektet ska bli lyckat, är att vår kund är aktiv och vidareutvecklar förändringen.